Bli medlem

English

Kontakt oss

Behandling

De som får diagnosen hiv i Norge får raskt tilbud om behandling. Her er en kort innføring hva det betyr for deg som pasient.

scheduleOppdatert: 09.01.2020

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Hvordan behandler man en hivinfeksjon?

En behandling som fullstenidg helbreder hiv finnes ikke – ennå. De medisinene som i dag tilbys til mennesker som lever med hiv hindrer hivviruset fra å formere seg i kroppen, dette kalles virussuppresjon.

Dersom hiv ikke blir behandlet, vil hivviruset bryte ned immunforsvaret, slik at man blir ekstra sårbar for andre infeksjoner. Hivbehandlingen gjør derimot at viruset ikke klarer å bryte ned immunforsvaret. Dersom immunforsvaret ble svekket før behandlingen begynte, vil medisinene bidra til at immunforsvaret bygger seg opp igjen. Behandlingen gjør også at hivviruset ikke formerer seg, og etter en tid på behandling får de aller fleste så lav mengde virus i kroppen at det ikke lenger er målbart. Da kan man heller ikke smitte andre med hivviruset. Dette kalles vellykket behandling.

Det finnes en rekke medisiner som sørger for å undertrykke formeringen av hivvirus i kroppen. Det foregår hele tiden forskning på og utvikling av nye medisiner som gjør dette på en mer skånsom måte for kroppen.

Når skal man begynne behandling mot hiv?

Hiv utvikler seg forskjellig hos hvert enkelt individ. Norsk forening for infeksjonsmedisin lager faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv. Det anbefales at alle som lever med en hivinfeksjon får behandling, uavhengig av hvor lave CD4-tall vedkommende har. CD4-celler er spesielle immunceller (hvite blodlegemer) og antallet CD4-celler man har i blodet sier noe om hvor godt immunforsvaret er. Det er disse CD4-cellene som hivviruset ødelegger hvis man har blitt smittet med hiv og ikke går på behandling.

Oppstart av behandling vurderes sammen av lege og pasient. Behandlingen av hiv er livsvarig, det er derfor viktig å vurdere pasientens motivasjon for å følge behandling, mulige bivirkninger, andre sykdommer og personlige omstendigheter. Det er viktig å unngå opphold i hivbehandlingen for å unngå at viruset blir resistent mot enkelte behandlingsregimer.

Hva slags medisiner får man mot hiv?

Legemidler som hemmer hiv, kalles antiretrovirale legemidler (ART). Hensikten med å ta antiretrovirale legemidler som hemmer hiv, er å bremse kroppens produksjon av virus så mye som mulig og så lenge som mulig. For å lykkes med det må de foreskrevne legemidlene tas hver dag, i rett dose, til rett tid og på rett måte.

Det finnes tre hovedkategorier medisiner som forhindrer viruset i å formere seg og spre seg i kroppen. Alle tre blir brukt i ulike kombinasjoner hos de som blir behandlet for hiv. Hver av disse kategoriene har flere undergrupper. Her i Norge kan et årsforbruk av medisiner koste opp mot 200 000 kroner.

Det er viktig at du har en god dialog med legen din om bruk av andre medikamenter, naturpreparater og kosttilskudd og eventuelle rusmidler. Effekten av andre stoffer kan ha interaksjoner med hivlegemidlene. Det vil si at de kan påvirke opptak og virkning av legemidlene. På denne websiden kan du også selv få en oversikt over interaksjoner mellom enkelte stoffer og hivmedisinene dine.

Anbud på hivlegemidler

I 2016 vedtok Stortinget Prioriteringsmeldingen. Dette betyr i korte trekk at finansieringsansvaret for medisiner ble overført til helseforetakene, med tilhørende anbudsprosesser for å oppnå konkurransedyktige priser. I anbudsprosessene vektlegges ulike aspekter ved behandling, for eksempel effekten av virkestoffene, pris, bivirkningsprofil etc. Det første anbudet på hivlegemidler ble gjennomført i 2018. Sykehusinnkjøp, som er ansvarlige for innkjøp av medisiner, har med bakgrunn i resultatene fra anbudsrunden, laget retningslinjer som legene skal følge når de skal velge hivbehandling for sine pasienter.

Selv om medikamentene som vant anbudsrunden er likeverdige andre preparater når det kommer til å holde mengden hivvirus lav i kroppen, er det en rekke forhold ved denne prosessen HivNorge stiller seg kritisk til. Anbudsvinnerne inneholder et annet virkestoff enn det som har vært mest vanlig å bruke i behandlingen av hiv i Norge, og kan potensielt ha flere bivirkninger. Retningslinjene fra Sykehusinnkjøp tar heller ikke tilstrekkelig hensyn til hvor mange medisinbytter du som pasient har vært igjennom tidligere.

Ifølge norsk forening for infeksjonsmedisins faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv for 2019, og i tråd med nye europeiske retningslinjer, er medikamenter av typen integrasehemmere førstevalget for behandlingsnaive. Integrasehemmere gir færre bivirkninger enn for eksempel medikamenter av typen proteasehemmere. På rangeringen av legemidlene som vant anbudet i 2018 er ikke medikamenter av typen integrasehemmere rangert øverst.

Under ser du våre råd til hvilke temaer du bør ta opp med din lege dersom du opplever å bli presset til å gjøre et medisinbytte som du ikke ønsker.

Hva slags bivirkninger kan man få?

De vanligste bivirkningene ved antiretrovirale behandling kan være hodepine, muskel- og leddsmerter, diaré og kvalme, svimmelhet, dårlig appetitt, vekttap, munntørrhet, lipodystrofi, utslett ved allergi. Ofte vil bivirkningene være tydeligst tidlig i behandlingsforløpet og forsvinne etter hvert.

Fordi man kombinerer medisiner kan hver enkelt kombinasjon gi bivirkninger som ikke oppstår når medisinene brukes enkeltvis.

Det er ikke slik at du som pasient skal ha en forringet livskvalitet på grunn av bivirkninger. Dersom du har vedvarende bivirkninger er det viktig å notere seg en oversikt over hvor hyppige bivirkninger du opplever, varighet og lignende, slik at du og legen din kan diskutere videre tilpasning av din behandling.

Hastekur mot hiv: Har man blitt utsatt for en smitterisiko ved for eksempel sprøytestikk, finnes det en kur som kalles PEP, som hindrer overføring av viruset. Her kan du lese mer om PEP.

Hivforebygging med antivirale legemidler: PrEP er en antiretrovirale behandling som virker forebyggende mot hivviruset. Her kan du lese mer om PrEP.

Resultatet av det årlige anbudet vil bli publisert rundt 1. desember 2019. Listen vil mest sannsynlig se annerledes ut enn den over.

Les også

schedule16.01.2020

→ PrEP virker i Storbritannia

Siden 2014 har hivsmittetallene rast ned i Storbritannia, melder BBC. I 2014 var det 2 300 personer som ble diagnostisert med hiv, men i 2019 var det bare 800 nye diagnoser. Det er først og fremst blant menn som har sex med menn smittetallene er gått ned, og man antar at nedgangen skyldes PrEP.

schedule07.01.2020

→ Hivinformantseminar for voksne som har levd lenge med hiv

Over halvparten av alle som lever med hiv i Norge er over 50 år, og stadig flere blir stadig eldre. Mange vil etter hvert få behov for et tilbud fra helse- og omsorgstjenesten, en tjeneste som så langt ikke har hatt mye erfaring med hiv.

Scroll Up