Anbudsresultatet for hivbehandling er klart

Norges hivbehandling har de siste årene vært formet av anbudsrunder. 24. november ble de nye anbefalingene annonsert. — HivNorge mener anbefalingen er tilfredsstillende og vi er særlige glade for at man denne gang prioriterer kun en -1- pille-behandlinger, sier HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad.

scheduleOppdatert: 25.11.2022

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

24. november deltok generalsekretær Anne-Karin Kolstad og rådgiver Halvor Frihagen på Sykehusinnkjøps anbudsseminar. Seminaret bød på mange interessante faglige foredrag om blant annet PrEP, injeksjonsbehandling og arbeidet med vaksine mot hiv. Under seminaret ble resultatet av anbudet på hivlegemidler lagt frem og hva som skal være gjeldende prioritering av hivmedisiner og PrEP og PEP-behandling. Anbudet er det tredje i rekken etter at hivlegemidler ble overført til sykehusfinansiering og lagt inn i systemet for Nye Metoder og anbud.

Sykehusinnkjøp har ansvaret for gjennomføring av anbud og har hatt en egen spesialistgruppe bestående av infeksjonsleger fra ulike sykehus, sykepleier, Legemiddelverket og ikke minst brukerrepresentant. Per Miljeteig, som også sitter i brukerutvalget til Ullevål Universitetssykehus er brukerrepresentant i spesialistutvalget.

Følgende hivlegemidler vant frem i anbudet og disse hivlegemidlene anbefales i prioritert rekkefølge:

  • Delstrigo (lamivudin, tenofovirdisoproksil og doravirin)
  • Dovato (lamivudin og dolutegravir)
  • Triumeq (Lamivudin, abakavir og dolutegravir)
  • Biktarvy (Emtricitabin, tenofoviralafenamid og biktegravir)

For PrEP-behandling anbefales følgende hivmedisin:

  • Zentiva (Emtricitabine/tenofovir disoproxil)

— HivNorge har gjennom flere anbud vært tydelige å at vi ønsker det skal komme tydelig frem at infeksjonslegene kan begrunne i journal når lege og pasient ikke ønsker å bytte til anbudsvinnerne. Dette har blant annet brukerrepresentant Per Miljeteig også hatt fokus på og spesialistgruppens infeksjonsleger. Derfor er det gledelig at dette nå er tydeliggjort i anbefalingene, sier HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad.

Anbefalinger ved behandlingsskifte

Anbefalingen sier: «Vurdering av pasienters faste medisiner er sentral ved alle konsultasjoner. Spesialistgruppen for anskaffelsen anbefaler at klinisk vurdering inkluderer mulighetene for å finne det rimeligste alternativ som dekker den enkelte pasients behov. Rangeringen for anbefalte 1. linjebehandlinger skal følges, men dersom pasienten av medisinske årsaker ikke kan bruke den rimeligste behandlingen, skal disse årsakene dokumenteres i pasientens journal. Det vises også til at behandling skal gjennomføres i tråd med Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv (hivfag.no): «Skifte av behandlingsregime hos pasienter med god viruskontroll er aktuelt ved bivirkninger, interaksjoner, problemer med matinntak, forenkling o.l. Samfunnsøkonomiske hensyn tas med i betraktning ved medikamentelle bytter.»

Også i selve anbefalingen er det lagt til følgende merknad:
«Vurdering av skifte av pågående behandling til doravirin kombinasjon bør inkludere andre hensyn enn kun pris».

— HivNorge mener anbefalingen er tilfredsstillende og vi er særlige glade for at man denne gang prioriterer kun en -1- pille-behandlinger. De hivlegemidler som er anbefalt gjennom dette anbudet er medisiner man har god erfaring med, sier Kolstad. —Vi er også glade for at det nå er tydeliggjort at andre hensyn enn pris skal inkluderes i vurderingen av hvilken behandling/medisin pasienten skal bruke.

HivNorge har hatt god dialog med brukerrepresentant Per Miljeteig gjennom anbudsprosessen og er glade for den innsatsen han har lagt ned som pasientenes representant, understreker hun. Per Miljeteig var til stede under anbudsseminaret og var tilfreds med anbefalingen som ble lagt frem.

De nasjonale retningslinjene for hivbehandling er nå under arbeid og arbeidsgruppen vil ta med seg anbefalingene som ble lagt frem i dag i sitt arbeid.

Primært til behandlingsnaive

Anbudsvinnerne i hovedsak vil gis behandlingsnaive, det vil si de som skal starte opp med behandling etter å ha nylig fått diagnosen, samt migranter som ankommer Norge og har påvist diagnose og bruker hivmedisiner før adkomst. Det vil likevel bli vektlagt hvilke medisiner de som ankommer landet med eksisterende hivdiagnose bruker, samt gjennomføres en resistenstest som vil ligge til grunn for valg av hivbehandling.

Det fremkom i diskusjonen etter at anbefalingen ble lagt frem at det kommer et nytt krav i nasjonale retningslinjene (står i de nye europeiske) om at man skal gjennomføre en resistenstest før man starter opp med medisiner.

Foto øverst i saken, fra venstre: Halvor Frihagen, Anne-Karin Kolstad, Per Miljeteig.

Les også

schedule27.09.2023

→ PrEP på agendaen

Som en del Fast Track Cities 2023-konferansen i Amsterdam har HivNorge deltatt på flere foredrag og erfaringsutvekslinger om den hiv-forebyggende behandlingen PrEP. PrEP er et viktig og aktuelt tema under konferansen, siden introduksjonen av PrEP har bidratt til stor reduksjon av nye hivtilfeller globalt.

schedule26.09.2023

→ Fast Track Cities 2023-konferansen er i gang

Fagpersoner, aktivister og berørte på hivfeltet er samlet for å dele erfaringer, presentere forskningsresultater og for å styrke det internasjonale nettverket. – Arbeidet for å ende hivepidemien er ikke bare medisinsk, i dag er den største utfordringen stigmaet og de sosiale belastningene relatert til hiv, forteller Amsterdams ordfører.