Rett til psykologbehandling?

Hivpositive som sliter med konsekvensene av en hivdiagnose har klare rettigheter i behandlingssystemet i Norge ved at flere lovpålegg gir rett til gratis psykologbehandling.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Fungerende avelingsdirektøri Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg

Rettighetene er nedfelt i folketrygdloven og i minst to forskrifter fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Lov om folketrygd av 28. februar gir den enkelte rett til å bearbeide virkningene av en hivdiagnose uten at den enkelte må betale egenandel.

Forskrift av 20. juli 2008 nr 629 åpner for økonomisk stønad til dekning av undersøkelse og behandling hos psykolog, mens forskriften fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 27. juni 2012 med hjemmel i folketrygdloven slår fast at ”Det ytes stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog når undersøkelsen og behandlingen skjer i forbindelse med sykdom som trygden ellers er stønadspliktig for.”

Hivinfeksjon er en sykdom som det ytes stønad til psykologhjelp for, opplyser fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Arild Johan Myrberg til Positiv. Han utdyper: – Hvis du sliter, er det viktig å finne et tilbud som passer med ditt eget behov, enten det er å delta i selvhjelpsgrupper, i lærings- og mestringstilbud på sykehuset, nettverk i en av organisasjonene eller psykologhjelp for de som har behov for det. Det er viktig at både helsepersonell og pasienten tar opp temaet psykisk helse på kontroller og andre konsultasjoner, da kan man sammen finne fram til et tilbud som passer.

For mange er det viktig å få hjelp til å håndtere og utforske tanker og følelser rundt symptomer og bivirkninger av behandling. Myrberg vet at det er en lang rekke plager og problemer som kan ramme hivpositive som sliter med sin diagnose: – Det kan være en belastning å gå rundt å være engstelig for hvordan sykdommen vil utvikle seg. Frykten for å smitte andre vil for noen være en stor barriere for å ha det seksuallivet en egentlig ønsker seg, selv om man egentlig vet at det er relativt enkelt å forhindre nettopp det.

Andre kan bekymre seg om fremtidig funksjonstap, endringer i fysisk utseende og sosial isolasjon er også eksempler på typiske tanker som over tid kan bidra til kronisk stress, som igjen kan føre til nedsatt immunforsvar og at livet med hiv blir vanskeligere å mestre. – Vi anbefaler absolutt at hivpositive som trenger det benytter seg tilbudene om psykisk helsehjelp, blant annet tilbudet om gratis psykologhjelp, sier Myrberg i Helsedirektoratet.

– I denne sammenhengen er det avgjørende at tilbudene til hivpositive tar utgangspunkt i at folk har ulike behov for hjelp og oppfølging, for eksempel knyttet til kjønn, kultur og etnisk- og seksuell minoritetsbakgrunn, sier Myrberg før han fortsetter: – Alle har krav på god oppfølging fra helsetjenestene ved en kronisk diagnose. Dette kan være samtaler med lege eller sykepleier eller å delta på lærings- og mestringskursene som har begynt å starte opp det siste året. Fordi smittevernloven gir hivpositive pasienter både konkrete rettigheter og plikter, har hivpositive altså også rett til gratis timer hos psykolog.

Å finne de rette tilbudene som møter den enkeltes behov er imidlertid en stor utfordring fordi det er store individuelle forskjeller mellom pasientene og Myrberg innrømmer at vi mangler kunnskap og forskning på dette feltet i Norge. Det kan derfor være vanskelig å sette inn effektive tiltak: – Vi mangler dessverre data for forekomst av psykiske plager eller lidelser blant hivpositive i Norge, det gjør det også vanskeligere å peke på eksakt hva som trengs. Men det er ingen grunn til at det er mindre behov for psykisk helsehjelp blant hivpositive enn i befolkningen for øvrig, snarere tvert i mot.

Les også

schedule28.02.2024

→ Hiv er ikke en forbrytelse 

I dag, 28. februar markerer vi at hiv ikke er en forbrytelse, på den globale HIV Is Not A Crime Awareness Day.

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.